شخصی رو به خدا كرد و گفت : خدایا یك میلیارد دلار برای تو چقدر است؟64.gif

 خدا گفت: به اندازه یك سنت !

مجددا شخص پرسید: یك میلیارد سال برای تو چقدر است؟

خدا گفت: به اندازه یك دقیقه!

ان شخص كمی فكر كرد و گفت: خدایا پس می شود یك سنت بمن ببخشی؟

خدا گفت: یك دقیقه صبركن 24.gif21.gif