زبان شیرین لری :

چوی که ریدم سیت چوس بید نهردی

ترجمه :

.

.

.

.

.

.

چایی که ریختم برات چش بود نخوردی؟؟؟