وفاداری یک سگ که بعضی از ما نداریم ( عکس )


بله، حیوانات بیشتر فریب می خورند، بخاطر توانایی فیزیکی بدنشان. اما گاه و بی گاه بعضی از آنها می توانند عشقی را که ما در خیابانهای شلوغمان فراموش کرده ایم به ما نشان دهند. مانند این داستان.

این واقعاً تأثیرگزاره


یک سگ با یک ماشین تصادف می کنه و وسط خیابون می میره. بعد از مدتی یک سگ دیگه کنار جسدش دیده میشه، اون سعی می کنه با پاش دوستش رو بیدار کنه


وقتی تلاشش برای بیدار کردن دوستش به نتیجه نمیرسه، سعی می کنه اون رو به کنار جاده هل بده. اما وزن دوستش برای اون زیاده.


با اینکه ترافیک سنگین و خطرناکه، اون از پیش دوستش نمیره. فقط همونجا کنارش وامیسته و زوزه می کشه و گریه می کنه.


افراد زیادی این رویداد رو دیدن و تحت تأثیر قرار گرفتن. چطور حتی یک سگ می تونه وفاداری و عشقش رو به دوستش نشون بده.